Działalność lobbingowa

Moje motto: Jestem lobbystą zdrowego rozsądku!

Firma MEDIEN SERVICE Sławomir Cieśliński (rok zał. 1994) z dniem 5 maja 2006r. została wpisana do prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP „Rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową” ( pod poz. 00044). W ten sposób firma MEDIEN SERVICE uzyskała możliwość prowadzenia tego rodzaju aktywności, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz.U.Nr 169, poz.1414 z 06.09.2005r.).

Obszarem mojego szczególnego zainteresowania i możliwości funkcjonowania w roli lobbysty pozostają takie dziedziny jak szeroko rozumiana problematyka elektronicznej gospodarki, elektronicznej administracji, elektronicznego Rejestru Usług Medycznych, elektronicznych systemów płatniczych (zwłaszcza w sferze obrotu bezgotówkowego), podpisu elektronicznego i usług zaufania  oraz środków masowego przekazu.

Działania lobbingowe realizuję zarówno w formie i podczas organizowanych przeze mnie ogólnodostępnych konferencji lub inne zamknięte seminaria albo okazjonalne eventy, bądź w trybie realizacji innych konkretnych zadań uzgodnionych pomiędzy stronami umowy.